【B女好可愛】張繼聰女兒邊歎碗仔翅 邊講新年快樂 (11:28)

文章日期:2019年01月01日

踏入新一年,祝大家新年進步﹗

張繼聰和謝安琪的女兒張靖快將兩歲,張靖愈大愈可愛,阿聰亦不時將女兒Cute爆一面放上網,跟網民分享,昨晚阿聰上載女兒歎碗仔翅片段,而張靖亦搞笑地祝大家新年快樂,阿聰說:「妹妹祝大家新年快樂 最正係阿爺話除夕,請妹妹食碗仔翅...」

(即時娛樂)